Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV
Akuruhi JV

contact@akuruhijv.com

(84-28) 66851708 - 098 879 1439 (Tư vấn miễn phí)

Tiếng Việt Tiếng Nhật
HOÀNG TỘC NHẬT HOÀNG TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HOÁ QUỐC TẾ CHO ÔNG PHAN THÀNH TÂN CHỦ TICH CTY VIBIEN - AKURUHI GROUP .

Hoàng tộc Nhật Hoàng trao tặng giải thưởng Văn Hoá Quốc Tế cho Ông Phan Thành Tân chủ tich Cty ViBien - Akuruhi Group .

Xin trao tặng giải thưởng Văn Hoá Quốc Tế cho Ông Phan Thành Tân chủ tich Cty ViBien - Akuruhi Group . Vì sự cống hiến lớn lao cao quý , việc Ngài đã thực hiện sớm nhất tại Vietnam vào thập nien 90 , triển khai đưa thực phẩm Nhật đến Nhà hàng và siêu thị tại Vietnam , góp phần phổ biến thực phẩm Nhật và tạo sự thân thiện thân hữu giữa hai quốc gia Việt - Nhật " .

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Tin tức & sự kiện

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI PHÁI CỬ LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI PHÁI CỬ LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Ngày 29 tháng 10 năm 2019 Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước đã ban hành công văn số 1572/QLLĐNN-NBĐNA về việc hướng dẫn triển khai phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản.

Hoạt động

https://www.google.com.vn/
http://sushiworld.com.vn/vn/
http://akuruhi.com/bcbc/index.html
http://umi.com.vn/vn/
http://sushiworld.com.vn/vn/
http://www.dolab.gov.vn/New/Default.aspx
http://www.vamas.com.vn/
https://www.otit.go.jp/
Go Top